0 0,00 €
 

Voľné miesta - Kariéra

Pomohol vám článok?

 

Aktuálny zoznam pracovných pozícií v spoločnosti Hladamfarby.sk s.r.o., nájdete tu: 

 

1. Administratívny pracovník obchodu: 

https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1637941/administrativny-pracovnik-obchodu 

2. Pomocný skladník

https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1637730/pomocny-skladnik

3. Pomocný skladník

https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1637925/pomocny-skladnik

4. Vedúci prevádzky

https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1646389/veduci-prevadzky

5. Vodič

https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1646367/vodic

6. Adminitratívny pracovník-asistent

https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1646360/administrativny-pracovnik-asistent

7. Hlavný účtovník

https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1646378/hlavny-uctovnik

8. Administratívny pracovník - reklamácie

https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1647706/administraviny-pracovnik-reklamacie

9. Vedúci skladu

https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1647690/veduci-skladu

10. Mentor pre sklad

https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1647850/mentor-pre-sklad

  

 

 

 

Názov projektu:             Podpora pracovných miest v spoločnosti Hladamfarby.sk s.r.o.,

Kód projektu v ITMS2014+:    312031T817

Miesto realizácie projektu:      Nitrianske Rudno

Výzva:                                      OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01

Operačný program:                  Ľudské zdroje

Prioritná os:                             Zamestnanosť

Špecifický cieľ:     Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby

Cieľ projektu:        Poskytnúť 15 uchádzačom o zamestnanie udržateľné a kvalitné zamestnanie a tým zvýšiť 2zamestnanosť, zamestnateľnosť a zlepšiť ich postavenie na trhu práce

Termín realizácie projektu:   10/2019 – 09/2021

Cieľové skupiny:

  1. Uchádzač o zamestnanie – UoZ podľa podľa § 6 zákona o službách zamestnanosti
  2. Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie – ZuoZ – podľa § 8 zákona o službách zamestnanosti  

Hlavná aktivita projektu:    Podpora uplatnenia UoZ a ZUoZ na trhu práce

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

            www.esf.gov.sk      www.employment.gov.sk      www.ia.gov.sk      www.hladamfarby.sk