Reklamačné podmienky


Tento Reklamačný poriadok je platný od 01.01.2021. Tento reklamačný poriadok je kdispozícii na predajni – Nitra,Mostná 9 alebo na: www.hladamfarby.sk 

I. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok popisuje bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a spoločnosťou Printmania s.r.o. (ďalej len predávajúci). Kupujúci je povinný sa zoznámiť s reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Prevzatím tovaru od predávajúceho súhlasia s nižšie uvedeným reklamačným poriadkom. V prípade, že tovar nie je prevzatý osobne, rozumie sa prevzatie tovaru v okamihu jeho odovzdania prvému prepravcovi. Ako doklad o záruke (záručný list) vystavuje spoločnosť Hladamfarby.sk s.r.o. ku každému zakúpenému tovaru doklad (faktúra alebo predajka - ďalej iba záručný list). 

II. Dĺžka záruky

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, t.j. dňom uvedeným na záručnom liste. Zákonná záručná doba je všeobecne 24 mesiacov pre koncového užívateľa. Predávajúci môže túto zákonnú lehotu predĺžiť. Záručná doba sa skladá zo zákonnej lehoty (24mesiacov) a prípadne predĺženej lehoty. V rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia Občianskym zákonníkom č.40/1964 Zb. § 619-627 s prihliadnutím k tomuto reklamačnému poriadku. Pri predĺženej lehote sa reklamácie riadia výhradne týmto poriadkom.

Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru zaniknú, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci môže túto dobu dohodou s kupujúcim skrátiť, nie však na menej ako 12 mesiacov. U vybraných produktov je záruka pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľom,obmezdená. Zákonné práva koncového zákazníka (spotrebiteľa) tým nie sú nijako dotknuté, záruka pre ne platí podľa zákona. 

III. Záručné podmienky

    I.
Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený
    odmietnuť    prevzatie zásielky, ktorá nie je v súlade s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné
    poškodenie popísať v predávacom protokole prepravcu.

    II. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: info@hladamfarby.sk, spísať s dopravcom zápis o škode a tento bez zbytočného odkladu zaslať faxom, e-mailom, alebo
    poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky dáva predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.
    III. Miestom pre uplatnenie reklamácie v SR je naše servisné stredisko: Printmania s.r.o., Športová 655, 972 26 Nitrianske Rudno. Tovar je možné reklamovať aj osobne na predajni v Nitre na adrese Mostná 204/9.
    IV. Kupujúci môže chybný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu prevádzky. Balík by mal byť označený viditeľne "REKLAMÁCIA", číslom reklamačného formulára a musí obsahovať: reklamovaný
    tovar(vrátane kompletného príslušenstva) a chybný výtlačok (výnimkou sú tonery a atramentové kazety plnej kapacity, ktorými sa tlač nerealizovala z dôvoduchybného čipu alebo mechanického poškodenia
    kazety).Pokial ste nevyplnili reklamačný formulár, odporúčame priložiť kópiu nákupného dokladu, podrobný popis závady a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel.číslo). Bez vyššie
    uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu a závady tovaru.

    V. Kupujúci preukáže platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doložiť doklad o reklamácii.
    VI. Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté zlou obsluhou, neodborným, alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou.
   VII. Záruka sa nevzťahuje na tovar s porušenou ochrannou pečaťou, informatívnymi nálepkami, sériovými číslami atď. Pečate a sériové čísla sú neoddeliteľnou súčasťou výrobku a nijako neobmedzujú právo     zákazníka tovarpoužívať a manipulovať s ním v plnom rozsahu toho, k čomu je tovar určený.
    VIII. Tovar zaslaný k reklamácii bude testovaný iba na závadu písomne uvedenú kupujúcim (v reklamačnom formulári, v priloženom liste s popisom poruchy).
    IX. Ak zistí technik, že príčinou problémov nie je reklamovaný výrobok, ale nekorektná inštalácia, alebo poškodenie zo strany kupujúcého, alebo treťou osobou, bude reklamácia zamietnutá. V prípade, že zákazník
    súhlasís platenou opravou, bude účtovaná podľa aktuálneho platného cenníka.
    X.
Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nesplňujú základne predpoklady pre hygienicky bezpečné predanie tovaru
    do reklamačného procesu.
    IV. Spôsob vybavenia reklamácie

 

Ak je kupujúci spotrebiteľ bez IČO: 

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť riadne používaná ako vec bez vady, predávajúci vymení kupujúcemu vadný tovar za tovar s rovnakými, alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

Ak je kupujúcim subjekt s IČO

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, bude tovar opravený. Ak nie je oprava možná a stav chyby nebráni obvyklému používaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto vadu reklamovať.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť riadne používaná ako vec bez chyby, predávajúci je oprávnený vadný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis. 

I. Reklamácie tovaru predávajúci vybavuje bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30dní odo dňa nasledujúceho po uplatnení reklamácie kupujúcim. Táto lehota nieje záväzná ku kupcom, ktorý pri nákupe uplatňoval IČO, a teda jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodný zákonník.

II. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia vybavená výmenou, je ďalšia
prípadná reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tovaru. (Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa od prijatia do dňa vybavenia reklamácie. Nie však do vyzdvihnutia kupujúcim! O
vybavení je zákazník informovaný e-mailom, ktorý uviedol už pri nákupe.)

III. Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky,SMS, alebo e-mailom. Ak bol tovar zaslaný prepravnou službou,bude po vybavení automaticky zaslaný na
adresu kupujúceho. Ak sa z technických dôvodov stane, že SMS alebo e-mail nedostane kupujúci v zákonnej mesačnej lehote, má kupujúci možnosť sa automaticky dostaviť na reklamačné oddelenie,kde mu
bude vybavená reklamácia vydaná po predložení originálu príjemky reklamácie.

IV. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovarudo 60 dní od dátumu podania reklamácie je predávajúci, podľa §656 Občianskeho zákonníka, oprávnený účtovať pri vyskladnení reklamácie sumu za
uskladnenie.

Táto čiastka je stanovená vo výške 1EUR/deň pri tovare nad 5kg, pri tovare do 5kg je cena 0.50EUR/deň. 

 

Za spoločnosť Printmania s.r.o. schválil: Filip Znamenak, vedúci predajne.

 

Vypracovanév súlade s občianskym zák. č. 108/2000 Z. z. , obchodným zák. a príslušnými novelami Z.z.